SDRUŽENÍ UMĚLCŮ A ARCHITEKTŮ

988x478_g90-sdruzeni-umelcu-a-architektu

 

SUA – Sdružení Umělců a Architektů

Zalošili jsme spolu s výtvarníky občanské sdružení SUA – Sdružení Umělců a Architektů, díky němuž se budeme snažit zasahovat do veřejného prostoru …

SUA je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění.

Cíle SUA jsou zejména:
- ochrana přírody a krajiny,
- kultivace veřejného prostoru,
- podpora sousedských vztahů,
- podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí,
- propagace a prosazování principů občanské společnosti,
- osvěta občanů a orgánů státní správy,
- uplatňování umělecko-řemeslných forem,
- podpora spolupráce umělců a architektů.

Hlavní formou dosahování cílů SUA je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech odpovídajícím cílů SUA, zejména
- kooperace s jinými sdruženími majícími podobné cíle činnosti,
- osvětová činnost,
- poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení,
- pořádání seminářů, přednášek,
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně),
- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení,
- účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí,
- vydávání letáčků, publikací.

 

Zakládajícími členy jsou Artur Magrot, Martin Chlanda, Michal Rouha, Jana Fischerová